Vaše 10/a, 1215 Medvode, Slovenija | 01 361 79 36 / 051 630 756 | Faks: 01 361 19 35 | prodaja@jarc.si

Jarc DE

Splošni pogoji

»CEMENTNI IZDELKI JARC« FRANC JARC S.P., Vaše 10/a, 1215 Medvode


SPLOŠNI POGOJI PRODAJE št. 1/2019


1. Predmet pogojev

Ti SPLOŠNI POGOJI PRODAJE (v nadaljevanju: SPP) določajo pravice in obveznosti med kupcem in prodajalcem »CEMENTNI IZDELKI JARC« FRANC JARC S.P., Vaše 10/a, 1215 Medvode, tel .št. (01) 36 17 936, el. naslov: prodaja@jarc.si (v nadaljevanju: prodajalec) pri nakupu betonskih izdelkov in drugega blaga, ki ga prodaja prodajalec (v nadaljevanju skupaj: blago). Kupec s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drugi obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te SPP in da se z njimi v celoti strinja. Ti SPP so veljavni, ne glede na to, ali kupec ob oddaji naročila pošlje svoje splošne pogoje. Morebitni splošni pogoji kupca ali tretjih strank ne zavezujejo prodajalca, tudi če jim izrecno ne ugovarja. Za vsako odstopanje od naštetih pogojev je potrebno pridobiti pisno soglasje prodajalca. Soglasje prodajalca o odstopanju posameznega pogoja od teh SPP ne vpliva na veljavnost ostalih določil teh SPP.

Tehnično, projektantsko in drugo tovrstno svetovanje ter inženiring ni predmet prodajne pogodbe, ki se sklene med kupcem in prodajalcem za nakup blaga.

 

2. Plačilni pogoji, dobavni pogoji in roki, prevzem blaga

Plačilne pogoje, dobavne pogoje in roke ter prevzem blaga pogodbeni stranki dogovorita s ponudbo, sprejemom ponudbe oziroma naročilom in potrditvijo naročila s strani prodajalca.
Če med kupcem in prodajalcem ni izrecno dogovorjeno drugače, kupec prevzame blago pri prodajalcu (Ex Works, Vaše 10/a, 1215 Medvode, Incoterms 2010). Kupec je dolžan po prejemu prodajalčevega obvestila prevzeti blago v 5 delovnih dneh, v kolikor ni drugače dogovorjeno.
Samo v primeru sklenitve posebnega dogovora med prodajalcem in kupcem ter proti dogovorjenemu plačilu prodajalec izvede prevoz blaga v dogovorjeni kraj izpolnitve. Ob tem je kupec dolžan omogočiti vse potrebno za izvedbo dogovorjenega prevoza (ustreznost dostavnih poti do kraja za razkladanje blaga,…) in za razkladanja blaga (ustrezen prostor za razkladanje blaga,…). V nasprotnem primeru lahko prodajalec kupcu zaračuna vse s tem povezane nastale stroške, med drugim stroške morebitnega dodatnega prevoza (odvoz in ponovni dovoz), stroške prekladanja iz prikolice na kamion, stroške skladiščenja, itd.
Dogovorjeni dobavni rok se ne šteje za bistveno sestavino pogodbe v smislu 104. člena Obligacijskega zakonika, razen če se stranki o tem nista izrecno dogovorili s posebno klavzulo (npr.: »ne pozneje kot« ipd.).
Prodajalec si pridržuje pravico podaljšanja dobavnega roka v primeru višje sile (požari, potresi, poplave, neurja ali druge elementarne nesreče, vojne, stavke, prometni zastoji ali druge motnje v transportu, državni ukrepi, zamuda proizvajalčevega dobavitelja ali drugi nepredvidljivi dogodki, na katere prodajalec nima vpliva). Prodajalec je dolžan o nastanku ali prenehanju teh razlogov kupca obvestiti. Prodajalec ob tem posreduje kupcu tudi nov predviden datum dobave.
Prodajalec si pridržuje pravico do delnih dobav.
V primeru, da je blago na zalogi in je s strani prodajalca potrjena možnost prevzema naročenega blaga s strani kupca, veljajo za prevzem blaga, ki ne bo dobavljeno v celih paletah in je posledično potrebno komisioniranje blaga, naslednja pravila: za blago naročeno do 12.00 ure, je možen prevzem takšnega blaga naslednji delovni dan dopoldan. Za blago naročeno po 12. uri, je možen prevzem takšnega blaga naslednji delovni dan popoldan po 12.00 uri.
Zaradi poškodb blaga med transportom, pri polaganju, pri prekladanju in zaradi načina proizvodnega procesa izdelave betonskih izdelkov je potrebno računati s kalom približno 2,5 %, kar naj kupec upošteva pri naročanju količine blaga. Vračilo že kupljenega blaga je možno samo po predhodnem dogovoru s prodajalcem (sprejem takšnega blaga je v diskreciji prodajalca). V tem primeru je možno vrniti le nepoškodovano originalno zapakirano polno paleto blaga, in sicer najkasneje v roku 1 meseca od prevzema blaga. Ob vrnitvi blaga se kupcu zaračunajo manipulativni stroški v višini 20% vrednosti kupnine vrnjenih izdelkov.
Blago je naloženo na paletah z žigom EUR dimenzij 120cm x 80 cm. Za palete se zaračunava kavcija po veljavnem ceniku. Če se paleta z žigom EUR dimenzij 120cm x 80 cm vrne nepoškodovana v roku 8. tednov, se kavcija kupcu povrne v celoti. Možna je tudi menjava palet z žigom EUR dimenzij 120cm x 80 cm.

 

3. Odstop od pogodbe zaradi zamude pri dobavi blaga

Kupec lahko odstopi od pogodbe, če je prodajalec v zamudi z dobavo naročenega blaga in mu je kupec po zamudi pisno določil primeren dodatni rok za dobavo blaga, ki ne sme biti krajši kot 30 dni. Če pa je prodajalec v zamudi z dobavo le dela blaga iz naročila, lahko kupec skladno s prejšnjim stavkom odstopi od naročila le v delu, ki se nanaša na nedobavljeno blago. V kolikor pa preostale dobave po naročilu brez dela blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, za kupca nimajo pomena, pa lahko kupec upoštevajoč prvi stavek te točke SPP vseeno odstopi od celotnega naročila. Kupec ne more odstopiti od posameznega naročila po tej točki SPP, če je prodajalec v zamudi z blagom ali posameznim delom blaga zaradi zgoraj navedenih razlogov višje sile.

 

4. Odstop od pogodbe sklenjene na daljavo s potrošnikom

V primeru, da gre upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo potrošnikov, pri prodajni pogodbi za pogodbo sklenjeno na daljavo s potrošnikom, in želi kupec iz kateregakoli razloga odstopiti od prodajne pogodbe oziroma nakupa, mora kupec v 14 dneh obvestiti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo za to treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko kupec uredi preko elektronske pošte z nedvoumno izjavo (ki naj vsebuje zlasti ime in naslov potrošnika, številko in datum računa, opredelitev sklenjene prodajne pogodbe, opredelitev vrste in količine blaga, izjavo o odstopu od pogodbe, podpis kupca v primeru papirnate oblike izjave). Izjavo se pošlje na e-pošti naslov: prodaja@jarc.si. Edini strošek, ki kupca bremeni v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopil, mora blago vrniti prodajalcu v 30 dneh po poslanem obvestilu ali izjavi, da odstopa od pogodbe. Blago mora vrniti nepoškodovano in skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo in računom. V primeru vračila blaga bo prodajalec kupnino vrnil takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, razen v primeru plačila s kartico, če še ni bila bremenjena.

 

5. Grajanje napak

Razen v primerih prodaje, za katero se uporablja zakonodaja, ki ureja varstvo potrošnikov, je kupec dolžan opraviti količinski in kakovostni prevzem takoj po prevzemu blaga ter očitne napake oz. pomanjkljivosti prodajalcu pisno grajati nemudoma po prevzemu blaga. Skrite napake, za katere odgovarja prodajalec, je kupec dolžan grajati nemudoma po odkritju napake. Vse napake, razen tistih, ki bi se pokazale šele po vgradnji oziroma polaganju blaga, je potrebno grajati pred vgradnjo oziroma polaganjem blaga. Blaga z napakami, ki so se pokazale pred vgradnjo, se ne vgrajuje. Stroške izvedbe zamenjave betonskih izdelkov (prelaganje, vgradnja) krije kupec sam, razen v primerih skritih napak, ki bi se pokazale šele po vgradnji oziroma polaganju blaga.
Prodajalec ne odgovarja za poškodbe na blagu (kot npr. okrušeni robovi, odrgnine, ...), ki so posledica nestrokovnega vgrajevanja, transporta, itd. ali ki so posledica razlogov na strani kupca ali tretjih oseb.
Za uspešno uveljavljanje zahtevkov iz naslova napak mora kupec prodajalcu med drugim predložiti račun ali drugo listino iz katerega nesporno izhaja, da je blago z napako kupil pri prodajalcu.

 

6. Tehnične lastnosti blaga

Blago prodajalca ustreza relevantnim normativom. Za kupljeno blago se uporabljajo določila veljavne zakonodaje o odgovornosti za stvarne napake.
Pri betonskih izdelkih prodajalca gre za izdelke, ki so napravljeni iz naravnih materialov in so nastali v proizvodnem procesu, pri čemer je osnovni (običajni) namen uporabe naveden v katalogu in na internetnih straneh prodajalca ob posameznem betonskem izdelku. Posledično prodajalec ne zagotavlja in ne more zagotoviti enotnosti zunanjega izgleda betonskih izdelkov. Na betonskih izdelkih tako med drugim pride do naslednjih pojavov, ki ne zmanjšujejo kakovosti in namena uporabe betonskih izdelkov. Tovrstni in drugi primerljivi pojavi ne predstavljajo kakršnekoli napake blaga.


Cvetenje betona: na površini betonskih izdelkov se lahko pojavijo bele lise, ki so znak cvetenja betona. Cvetenje betona je naraven pojav in nastane zato, ker se pri vezanju cementa tvori prosto apno, ki se ob reakciji z ogljikovim dioksidom (CO2) iz zraka pretvori v kalcijev karbonat. Če so betonski elementi izpostavljeni normalnim vremenskim vplivom (dež, sneg, zmrzal), bele lise praviloma izginejo v enem do dveh let.


Rumeno rjave lise: se lahko pojavijo zaradi sproščanja železovih ionov.
Različni barvni odtenki: zaradi uporabe naravnih materialov ter zaradi izdelave produkta ob različnih pogojih (temperatura, vlaga,…) lahko pride do barvnih odstopanj istovrstnih betonskih izdelkov (tudi pri cementno sivih betonskih izdelkih). Za doseganje enakomerne barvne tlakovane površine se priporoča polaganje z več palet hkrati (priporočljivo iz vsaj 3 do 4 palet).


Vibracijske pore: na površini betonskega izdelka lahko nastanejo manjše pore ali vdolbinice, ki nastanejo pri vibriranju izdelka.


Tanke razpoke: površinske razpoke lahko nastanejo v posebnih primerih. S prostim očesom se jih na suhem proizvodu zazna in so opazne samo kadar se mokra površina suši.


Bele pike in lise: Bele pike oziroma lise so lahko posledica zlaganja tlakovcev na palete, transporta, nestrokovnega vgrajevanja…


Pojavnost posamičnih neobarvanih večjih zrn na zgornji površini betonskega izdelka: na površini betonskih izdelkov se lahko zaradi načina proizvodnega procesa izdelave betonskih izdelkov pojavijo posamična zrna večjega premera iz spodnjega sloja betonskega izdelka.


Obloge (muštace) na robovih: zaradi načina proizvodnega procesa betonskih izdelkov, se na robovih izdelka pojavljajo obloge (muštace) iz cementnega mleka.


Obdelava Antik: Pri obdelavi betonskega tlakovca Antik nastane prah na površini betonskih tlakovcev. V kolikor so tlakovci izpostavljeni različnim vremenskim vplivom (sneg, dež, zmrzal) le ta praviloma izgine. Pri obdelavi Antik so tlakovci različno odkrušeni.


Izgled Multikolor (kjer se dve ali več barv preliva v betonskem izdelku): pri betonskih izdelkih izgleda Multicolor ni vsak posamezen tlakovec večbarven. Za dejanski zgled je potrebno upoštevati večjo površino položenih betonski tlakovcev.


Lomljen izgled: Pri betonskih izdelkih, kjer se zahteva lomljen izgled, pride pri izdelavi do nekontroliranega loma, zato prodajalec ne more zagotavljati na vseh betonskih izdelkih enakega videza loma. Nekateri lomi so tako bolj ali manj izbokljeni ali vbokljeni.


Odkrušeni robovi: pri betonskih izdelkih lahko pride v manjšem obsegu betonskih izdelkov do krušenja robov izdelkov.
V primeru, da so betonski izdelki položeni s premajhno fugo, ali pa nosilni sloj, na katerega se položijo betonski izdelki, ni dovolj nosilen, lahko pride do krušenja robov, za kar prodajalec ne odgovarja. To ni napaka v kakovosti izdelka saj takšnih točkovnih obremenitev tudi najkvalitetnejši betoni ne zdržijo.


Slike blaga v katalogih, na spletnih straneh itd., so zgolj simbolne. Zaradi fotografiranja in tiska lahko barvni odtenki blaga odstopajo od realnih barv blaga. Blago razstavljeno na panojih ali položeno v prodajalnah se lahko zaradi v predhodnem odstavku pojasnjenih razlogov, čeprav gre za istovrstni izdelek, razlikuje od blaga, ki se dobavi kupcu. Poleg tega je bilo razstavljeno blago praviloma izpostavljeno zunanjim vplivom (dež, sneg, mraz, sonce, vročina, mehanski vplivi, onesnaženje…), kar neobhodno vodi v spremembe zunanjega izgleda blaga. Poleg tega je blago, ki je razstavljeno na panojih, položeno na majhni površini, zaradi česar izgled blaga na panojih lahko odstopa od izgleda blaga, ko je to položeno na večjih površinah. Za dejanski barvni izgled vgrajenega betonskega izdelka je potrebno videti večjo površino (količino) betonskih izdelkov in ne zgolj površino na razstavnem panoju ali drugi manjši razstavni površini.
Pri vgradnji in montaži blaga je potrebno dosledno upoštevati navodila za montažo/vgradnjo posameznega blaga, ki so objavljena na spletni strani prodajalca in relevantna pravila stroke.

 

7. Podaljšan pridržek lastninske pravice

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki je predmet naročila, do popolnega plačila kupnine. Če kupec v tem času proda blago kateri koli tretji osebi, za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti vnaprej odstopa prodajalcu vse terjatve, ki jih pridobi do teh tretjih oseb iz naslova prodajnih ali drugih pogodb. Prodajalec te terjatve že vnaprej sprejema. O nastanku teh terjatev bo kupec nemudoma obvestil prodajalca. Iz odstopljenih terjatev lahko prodajalec poplača svoj zahtevek za plačilo kupnine skupaj z obrestmi in stroški. Kar izterja več, je dolžan v roku 15 delovnih dni izročiti kupcu. Če kupec plača kupnino v celoti ali če po popolnem plačilu iz dela odstopljenih terjatev prodajalcu ostanejo še druge odstopljene terjatve, jih mora prodajalec nemudoma povratno odstopiti kupcu.
V vseh teh primerih je kupec, na poziv prodajalca dolžan prodajalcu izročiti celotno dokumentacijo, potrebno za uveljavljanje pravic iz pravnega razmerja med kupcem in tretjo osebo, kateri je kupec prodal opremo.
V primeru, da prodajalec uveljavlja pridržek lastninske pravice in predmet pogodbe prevzame nazaj, to še ne pomeni, da je s tem odstopil od pogodbe oziroma posameznega naročila, razen če je bilo to izrecno v pisni obliki sporočeno kupcu ob prevzemu predmeta naročila nazaj.
Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine oziroma lastninske pravice prodajalca nad blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

 

8. Odgovornost

Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljeni dobiček in/ali drugo premoženjsko in nepremoženjsko škodo kupca, kot denimo poškodbe oseb ali predmetov, ki jo je povzročila napaka blaga in/ali zamuda pri dobavi blaga. Izključitev odgovornosti prodajalca po tej točki SPP ne velja, če prodajalec škodo povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti. Kolikor je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za sodelavce, delojemalce, zastopnike in izpolnitvene pomočnike prodajalca.

 

9. Veljavno pravo in uporaba določb Obligacijskega zakonika

V zvezi s pogodbenim razmerjem o nakupu blaga in temi SPP se uporablja pravo Republike Slovenije, skladno s katerim se bodo pogodbena razmerja in SPP tudi razlagali. Za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s sklenjeno prodajno pogodbo in temi SPP, veljajo določila Obligacijskega zakonika. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) se za razmerja med pogodbenima strankama ne uporablja.

 

10. Reševanje sporov

Vse morebitne spore v zvezi s temi SPP in pogodbo si bosta prodajalec in kupec prizadevala rešiti sporazumno. Za spore, ki jih ne bo mogoče rešiti na ta način, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 

11. Končne določbe

Ti SPP se nahajajo na uradni spletni strani prodajalca in v veljavnem katalogu ter so priloga ter sestavni del vsake ponudbe, pogodbe ali naročila. Prodajalec in kupec lahko s posebnimi pisnimi dogovori v pogodbi drugače uredita posamezna določila, kot jih opredeljujejo ti SPP.
Morebitna neveljavnost posamezne določbe SPP ali pravnih poslov ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh SPP in/ali pravnih poslov, sprejetih na njihovi podlagi.
SPP veljajo za nedoločen čas oziroma do uveljavitve novih oziroma spremenjenih SPP.

 

»CEMENTNI IZDELKI JARC« FRANC JARC S.P., Vaše 10/a, 1215 Medvode Medvode, dne 8.3.2019