Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE št. 1/2024

Ti SPLOŠNI POGOJI PRODAJE (v nadaljevanju: SPP) določajo pravice
in obveznosti med kupcem in prodajalcem »CEMENTNI IZDELKI
JARC« FRANC JARC S.P., Vaše 10/a, 1215 Medvode, tel .št. (01) 36
17 936, el. naslov: prodaja@jarc.si (v nadaljevanju: prodajalec) pri
nakupu betonskih izdelkov in drugega blaga, ki ga prodaja prodajalec
(v nadaljevanju skupaj: blago). Kupec s sprejemom ponudbe,
sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drugi
obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te SPP in da se
z njimi v celoti strinja. Ti SPP so veljavni, ne glede na to, ali kupec ob
oddaji naročila pošlje svoje splošne pogoje. Morebitni splošni pogoji
kupca ali tretjih strank ne zavezujejo prodajalca, tudi če jim izrecno
ne ugovarja. Za vsako odstopanje od naštetih pogojev je potrebno
pridobiti pisno soglasje prodajalca. Soglasje prodajalca o odstopanju
posameznega pogoja od teh SPP ne vpliva na veljavnost ostalih določil
teh SPP. Tehnično, projektantsko in drugo tovrstno svetovanje ter
inženiring ni predmet prodajne pogodbe, ki se sklene med kupcem in
prodajalcem za nakup blaga.

Plačilne pogoje, dobavne pogoje in roke ter prevzem blaga pogodbeni
stranki dogovorita s ponudbo, sprejemom ponudbe oziroma naročilom
in potrditvijo naročila s strani prodajalca.
Če med kupcem in prodajalcem ni izrecno dogovorjeno drugače, kupec
prevzame blago pri prodajalcu (Ex Works, Vaše 10/a, 1215 Medvode,
Incoterms 2010). Kupec je dolžan po prejemu prodajalčevega obvestila
prevzeti blago v 5 delovnih dneh, v kolikor ni drugače dogovorjeno.
Samo v primeru sklenitve posebnega dogovora med prodajalcem in
kupcem ter proti dogovorjenemu plačilu prodajalec izvede prevoz blaga
v dogovorjeni kraj izpolnitve. Ob tem je kupec dolžan omogočiti vse
potrebno za izvedbo dogovorjenega prevoza (ustreznost dostavnih
poti do kraja za razkladanje blaga,…) in za razkladanja blaga (ustrezen
prostor za razkladanje blaga,…). V nasprotnem primeru lahko
prodajalec kupcu zaračuna vse s tem povezane nastale stroške, med
drugim stroške morebitnega dodatnega prevoza (odvoz in ponovni
dovoz), stroške prekladanja iz prikolice na kamion, stroške skladiščenja,
itd.
Dogovorjeni dobavni rok se ne šteje za bistveno sestavino pogodbe v
smislu 104. člena Obligacijskega zakonika, razen če se stranki o tem
nista izrecno dogovorili s posebno klavzulo (npr.: »ne pozneje kot« ipd.).
Prodajalec si pridržuje pravico podaljšanja dobavnega roka v primeru
višje sile (požari, potresi, poplave, neurja ali druge elementarne nesreče,
vojne, stavke, prometni zastoji ali druge motnje v transportu, državni
ukrepi, zamuda proizvajalčevega dobavitelja ali drugi nepredvidljivi
dogodki, na katere prodajalec nima vpliva). Prodajalec je dolžan o
nastanku ali prenehanju teh razlogov kupca obvestiti. Prodajalec ob tem
posreduje kupcu tudi nov predviden datum dobave.
Prodajalec si pridržuje pravico do delnih dobav.
V primeru, da je blago na zalogi in je s strani prodajalca potrjena
možnost prevzema naročenega blaga s strani kupca, veljajo za prevzem
blaga, ki ne bo dobavljeno v celih paletah in je posledično potrebno
komisioniranje blaga, naslednja pravila: za blago naročeno do 12.00 ure,
je možen prevzem takšnega blaga naslednji delovni dan dopoldan. Za
blago naročeno po 12. uri, je možen prevzem takšnega blaga naslednji
delovni dan popoldan po 12.00 uri.
Zaradi poškodb blaga med transportom, pri polaganju, pri prekladanju
in zaradi načina proizvodnega procesa izdelave betonskih izdelkov je
potrebno računati s kalom približno 2,5 %, kar naj kupec upošteva pri
naročanju količine blaga. Vračilo že kupljenega blaga je možno samo
po predhodnem dogovoru s prodajalcem (sprejem takšnega blaga je v
diskreciji prodajalca). V tem primeru je možno vrniti le nepoškodovano
originalno zapakirano polno paleto blaga, in sicer najkasneje v roku
1 meseca od prevzema blaga. Ob vrnitvi blaga se kupcu zaračunajo
manipulativni stroški v višini 20% vrednosti kupnine vrnjenih izdelkov.
Blago je naloženo na paletah z žigom EUR dimenzij 120cm x 80 cm. Za
palete se zaračunava kavcija po veljavnem ceniku. Če se paleta z žigom
EUR dimenzij 120cm x 80 cm vrne nepoškodovana v roku 8. tednov, se
kavcija kupcu povrne v celoti. Možna je tudi menjava palet z žigom EUR
dimenzij 120cm x 80 cm

Kupec lahko odstopi od pogodbe, če je prodajalec v zamudi z dobavo
naročenega blaga in mu je kupec po zamudi pisno določil primeren
dodatni rok za dobavo blaga, ki ne sme biti krajši kot 30 dni. Če pa je
prodajalec v zamudi z dobavo le dela blaga iz naročila, lahko kupec
skladno s prejšnjim stavkom odstopi od naročila le v delu, ki se nanaša
na nedobavljeno blago. V kolikor pa preostale dobave po naročilu
brez dela blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, za kupca
nimajo pomena, pa lahko kupec upoštevajoč prvi stavek te točke SPP
vseeno odstopi od celotnega naročila. Kupec ne more odstopiti od
posameznega naročila po tej točki SPP, če je prodajalec v zamudi z
blagom ali posameznim delom blaga zaradi zgoraj navedenih razlogov
višje sile.

V primeru, da gre upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo potrošnikov,
pri prodajni pogodbi za pogodbo sklenjeno na daljavo s potrošnikom,
in želi kupec iz kateregakoli razloga odstopiti od prodajne pogodbe
oziroma nakupa, mora kupec v 14 dneh obvestiti prodajalca, da odstopa
od pogodbe, ne da bi mu bilo za to treba navesti razlog za svojo
odločitev. Obvestilo o odstopu lahko kupec uredi preko elektronske pošte
z nedvoumno izjavo (ki naj vsebuje zlasti ime in naslov potrošnika,
številko in datum računa, opredelitev sklenjene prodajne pogodbe,
opredelitev vrste in količine blaga, izjavo o odstopu od pogodbe,
podpis kupca v primeru papirnate oblike izjave). Izjavo se pošlje na
e-pošti naslov: prodaja@jarc.si. Edini strošek, ki kupca bremeni v zvezi
z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Če je kupec blago že
prejel in od pogodbe odstopil, mora blago vrniti prodajalcu v 30 dneh
po poslanem obvestilu ali izjavi, da odstopa od pogodbe. Blago mora
vrniti nepoškodovano in skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo in
računom. V primeru vračila blaga bo prodajalec kupnino vrnil takoj, ko
bo to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu
od pogodbe, razen v primeru plačila s kartico, če še ni bila bremenjena.

Razen v primerih prodaje, za katero se uporablja zakonodaja, ki ureja
varstvo potrošnikov, je kupec dolžan opraviti količinski in kakovostni
prevzem takoj po prevzemu blaga ter očitne napake oz. pomanjkljivosti
prodajalcu pisno grajati nemudoma po prevzemu blaga. Skrite napake,
za katere odgovarja prodajalec, je kupec dolžan grajati nemudoma
po odkritju napake. Vse napake, razen tistih, ki bi se pokazale šele po
vgradnji oziroma polaganju blaga, je potrebno grajati pred vgradnjo
oziroma polaganjem blaga. Blaga z napakami, ki so se pokazale pred
vgradnjo, se ne vgrajuje. Stroške izvedbe zamenjave betonskih izdelkov
(prelaganje, vgradnja) krije kupec sam, razen v primerih skritih napak, ki
bi se pokazale šele po vgradnji oziroma polaganju blaga.
Prodajalec ne odgovarja za poškodbe na blagu (kot npr. okrušeni robovi,
odrgnine, …), ki so posledica nestrokovnega vgrajevanja, transporta,
pakiranje blaga, itd. ali ki so posledica razlogov na strani kupca ali
tretjih oseb.
Za uspešno uveljavljanje zahtevkov iz naslova napak mora kupec
prodajalcu med drugim predložiti račun ali drugo listino iz katerega
nesporno izhaja, da je blago z napako kupil pri prodajalcu.

Blago prodajalca ustreza relevantnim normativom. Za kupljeno blago
se uporabljajo določila veljavne zakonodaje o odgovornosti za stvarne
napake.
Pri betonskih izdelkih prodajalca gre za izdelke, ki so napravljeni iz
naravnih materialov in so nastali v proizvodnem procesu, pri čemer je
osnovni (običajni) namen uporabe naveden v katalogu in na internetnih
straneh prodajalca ob posameznem betonskem izdelku. Posledično
prodajalec ne zagotavlja in ne more zagotoviti enotnosti zunanjega
izgleda betonskih izdelkov. Na betonskih izdelkih tako med drugim pride
do naslednjih pojavov, ki ne zmanjšujejo kakovosti in namena uporabe
betonskih izdelkov. Tovrstni in drugi primerljivi pojavi ne predstavljajo
kakršnekoli napake blaga.
Cvetenje betona: na površini betonskih izdelkov se lahko pojavijo bele
lise, ki so znak cvetenja betona. Cvetenje betona je naraven pojav
in nastane zato, ker se pri vezanju cementa tvori prosto apno, ki se
ob reakciji z ogljikovim dioksidom (CO2) iz zraka pretvori v kalcijev
karbonat. Če so betonski elementi izpostavljeni normalnim vremenskim
vplivom (dež, sneg, zmrzal), bele lise praviloma izginejo v enem do
dveh let.
Rumeno rjave lise: se lahko pojavijo zaradi sproščanja železovih ionov.
Različni barvni odtenki: zaradi uporabe naravnih materialov ter zaradi
izdelave produkta ob različnih pogojih (temperatura, vlaga,…)
lahko pride do barvnih odstopanj istovrstnih betonskih izdelkov (tudi
pri cementno sivih betonskih izdelkih). Za doseganje enakomerne
barvne tlakovane površine se priporoča polaganje z več palet hkrati
(priporočljivo iz vsaj 3 do 4 palet).
Naravno sušenje: Pri naravnem sušenju betonskih izdelkov lahko pride
do neenkomernega izsuševanja zgornje površine, kar v času sušenja
povzroči odstopanje barvnega tona zgornje vidne površine izdelkov.
Vibracijske vdolbine: na površini betonskega izdelka lahko nastanejo
pore ali vdolbine , ki nastanejo pri vibriranju oziroma razopaževanju
izdelka.
Tanke razpoke: površinske razpoke lahko nastanejo v posebnih primerih.
S prostim očesom se jih na suhem proizvodu zazna in so opazne samo
kadar se mokra površina suši.
Bele pike in lise: Bele pike oziroma lise so lahko posledica zlaganja
tlakovcev na palete, transporta, nestrokovnega vgrajevanja…
Pojavnost posamičnih neobarvanih večjih zrn na zgornji površini
betonskega izdelka: na površini betonskih izdelkov se lahko zaradi
načina proizvodnega procesa izdelave betonskih izdelkov pojavijo
posamična zrna večjega premera iz spodnjega sloja betonskega izdelka.
Obloge (muštace) na robovih: zaradi načina proizvodnega procesa
betonskih izdelkov, se na robovih izdelka pojavljajo obloge (muštace) iz
cementnega mleka.
Obdelava Antik: Pri obdelavi betonskega tlakovca Antik nastane prah na
površini betonskih tlakovcev. V kolikor so tlakovci izpostavljeni različnim
vremenskim vplivom (sneg, dež, zmrzal) le ta praviloma izgine. Pri
obdelavi Antik so tlakovci različno odkrušeni.
Izgled Multikolor (kjer se dve ali več barv preliva v betonskem izdelku):
pri betonskih izdelkih izgleda Multicolor ni vsak posamezen tlakovec
večbarven. Za dejanski zgled je potrebno upoštevati večjo površino
položenih betonskih tlakovcev.
Lomljen izgled: Pri betonskih izdelkih, kjer se zahteva lomljen izgled,
pride pri izdelavi do nekontroliranega loma, zato prodajalec ne more
zagotavljati na vseh betonskih izdelkih enakega videza loma. Nekateri
lomi so tako bolj ali manj izbokljeni ali vbokljeni.
Odkrušeni robovi: pri betonskih izdelkih lahko pride v manjšem obsegu
betonskih izdelkov do krušenja robov izdelkov.
V primeru, da so betonski izdelki položeni s premajhno fugo, ali pa
nosilni sloj, na katerega se položijo betonski izdelki, ni dovolj nosilen,
oziroma fuge med tlakovci niso popolnoma (do vrha fug) zapolnjene
skozi ves čas namena uporabe, lahko pride do krušenja robov, za kar
prodajalec ne odgovarja. To ni napaka v kakovosti izdelka saj takšnih
točkovnih obremenitev tudi najkvalitetnejši betoni ne zdržijo.
Slike blaga v katalogih, na spletnih straneh itd., so zgolj simbolne.
Zaradi fotografiranja in tiska lahko barvni odtenki blaga odstopajo
od realnih barv blaga. Blago razstavljeno na panojih ali položeno
v prodajalnah se lahko zaradi v predhodnem odstavku pojasnjenih
razlogov, čeprav gre za istovrstni izdelek, razlikuje od blaga, ki se dobavi
kupcu. Poleg tega je bilo razstavljeno blago praviloma izpostavljeno
zunanjim vplivom (dež, sneg, mraz, sonce, vročina, mehanski vplivi,
onesnaženje…), kar neobhodno vodi v spremembe zunanjega izgleda
blaga. Poleg tega je blago, ki je razstavljeno na panojih, položeno na
majhni površini, zaradi česar izgled blaga na panojih lahko odstopa od
izgleda blaga, ko je to položeno na večjih površinah. Za dejanski barvni
izgled vgrajenega betonskega izdelka je potrebno videti večjo površino
(količino) betonskih izdelkov in ne zgolj površino na razstavnem panoju
ali drugi manjši razstavni površini.
Pri vgradnji in montaži blaga je potrebno dosledno upoštevati navodila
za montažo/vgradnjo posameznega blaga, ki so objavljena na spletni
strani prodajalca in relevantna pravila stroke

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki je predmet
naročila, do popolnega plačila kupnine. Če kupec v tem času proda
blago kateri koli tretji osebi, za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti
vnaprej odstopa prodajalcu vse terjatve, ki jih pridobi do teh tretjih
oseb iz naslova prodajnih ali drugih pogodb. Prodajalec te terjatve že
vnaprej sprejema. O nastanku teh terjatev bo kupec nemudoma obvestil
prodajalca. Iz odstopljenih terjatev lahko prodajalec poplača svoj
zahtevek za plačilo kupnine skupaj z obrestmi in stroški. Kar izterja več,
je dolžan v roku 15 delovnih dni izročiti kupcu. Če kupec plača kupnino v
celoti ali če po popolnem plačilu iz dela odstopljenih terjatev prodajalcu
ostanejo še druge odstopljene terjatve, jih mora prodajalec nemudoma
povratno odstopiti kupcu.
V vseh teh primerih je kupec, na poziv prodajalca dolžan prodajalcu
izročiti celotno dokumentacijo, potrebno za uveljavljanje pravic iz
pravnega razmerja med kupcem in tretjo osebo, kateri je kupec prodal
opremo.
V primeru, da prodajalec uveljavlja pridržek lastninske pravice in
predmet pogodbe prevzame nazaj, to še ne pomeni, da je s tem odstopil
od pogodbe oziroma posameznega naročila, razen če je bilo to izrecno v
pisni obliki sporočeno kupcu ob prevzemu predmeta naročila nazaj.
Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine oziroma
lastninske pravice prodajalca nad blagom do izpolnitve vseh njegovih
obveznosti.

Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne
odgovarja, zlasti ne za izgubljeni dobiček in/ali drugo premoženjsko
in nepremoženjsko škodo kupca, kot denimo poškodbe oseb ali
predmetov, ki jo je povzročila napaka blaga in/ali zamuda pri dobavi
blaga. Izključitev odgovornosti prodajalca po tej točki SPP ne velja,
če prodajalec škodo povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti.
Kolikor je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za sodelavce,
delojemalce, zastopnike in izpolnitvene pomočnike prodajalca.

V zvezi s pogodbenim razmerjem o nakupu blaga in temi SPP se
uporablja pravo Republike Slovenije, skladno s katerim se bodo
pogodbena razmerja in SPP tudi razlagali. Za razmerja med
pogodbenima strankama, ki niso urejena s sklenjeno prodajno pogodbo
in temi SPP, veljajo določila Obligacijskega zakonika. Konvencija
Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) se za
razmerja med pogodbenima strankama ne uporablja.

Vse morebitne spore v zvezi s temi SPP in pogodbo si bosta prodajalec in
kupec prizadevala rešiti sporazumno. Za spore, ki jih ne bo mogoče rešiti
na ta način, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti SPP se nahajajo na uradni spletni strani prodajalca in v veljavnem
katalogu ter so priloga ter sestavni del vsake ponudbe, pogodbe ali
naročila. Prodajalec in kupec lahko s posebnimi pisnimi dogovori v
pogodbi drugače uredita posamezna določila, kot jih opredeljujejo ti SPP.
Morebitna neveljavnost posamezne določbe SPP ali pravnih poslov ne
vpliva na veljavnost preostalih določb teh SPP in/ali pravnih poslov,
sprejetih na njihovi podlagi.
SPP veljajo za nedoločen čas oziroma do uveljavitve novih oziroma
spremenjenih SPP

Cementni izdelki Jarc – Franc Jarc s.p.